Posts Tagged ‘– تحریف دگرباره تاریخ از سوی مقامات جمهوری باکو;تندیس بابک خرمدین در باکو.’

شماره ۲۸ – ایران وطن ماست

نامه پان ایرانیسم هواداران پان ایرانیسم در برون مرز دره دو، شماره ۲۸ – پنج شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۰ – ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۱ www.paniranism.info – [email protected] درود بر هم میهنان گرامی‌، مطالب زیر تقدیم میشوند: – سرور فرهاد باغبانی از اعضای پان ایرانیست خوزستان به یکسال زندان محکوم شد. – تحریف دگرباره تاریخ از سوی […]

Copyright©2010-2018.