Posts Tagged ‘روزی که موج شکن شما فرو ریزد!!’

شماره ١٧١ – هم میهن عرب زبان خوزستانی: ایرانزمین است مام وطن

نامه پان ایرانیسم شماره ١٧١ – پنج شنبه ١٥ آبان ماه ١٣٩٣ – ۶ نوامبر ٢٠١٤ www.paniranism.info– [email protected] درود بر هم میهنان گرامی شکنجه پسران نوجوانان کرد کوبانی توسط داعش سروده ای از یک هم میهن عرب زبان خوزستانی…که ایرانزمین است مام وطن ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﺷﺮﻕ ﻣﺮﺯﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﻋﺮﺏ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﺳﺖ معرفی سه […]

Copyright©2010-2018.