Posts Tagged ‘وقتی بغداد لرزید! به یاد شهید راه ایران خلبان شهید سرلشکرعباس دوران’

نامه پان ایرانیسم شماره ۲۳ – وقتی‌ بغداد لرزید

   نامه پان ایرانیسم هواداران پان ایرانیسم در برون مرز دوره ۲ شماره ۲۳ – سه‌ شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ – ۲ اوت ۲۰۱۱ www.paniranism.info – [email protected] با درود: – ابوالفضل عابدینی؛ دوسال زندان بدون یک روز مرخصی – دادگاه فرهاد باغبانی در اهواز برگزار شد – شاهین زینعلی از حق ملاقات حضوری و مرخصی محروم […]

Copyright©2010-2018.