Posts Tagged ‘پیمان پاکهر، روزنامه نگار ایراندوست تبریزی به زندان اوین منتقل شد’

نامه پان ایرانیسم شماره ۴۲ – پیمان پاکمهر

نامه پان ایرانیسم هواداران پان ایرانیسم در برون مرز دوره دو، شماره ۴۲ – یک شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۰ – ۲۲ ژانویه ۲۰۱۲ www.paniranism.info – [email protected] درود بر هم میهنان گرامی‌: مطالب زیر تقدیم میشوند: پیمان پاکهر، روزنامه نگار ایراندوست تبریزی به زندان اوین منتقل شد زمانی که انسانیت جای خود را به فاشیسم میدهد؛ […]

Copyright©2010-2018.