درباره ما

«نامه ی پان ایرانیسم » یک خبرنامه ی اینترنتی است که هفته ای یک یا دو بار توسط دوستداران و هواداران اندیشه ی پان ایرانیسم در برونمرز تهیه شده و به نشانی ایمیل هزاران نفر ارسال می شود.

مطالب این خبرنامه لزوما مورد تایید یا موضع رسمی «حزب پان ایرانیست» نیست و تنها کوشش می کند تا در جهت گسترش اندیشه ی ملی گرایی و نزدیکی بیشتر ایراندوستان از گروههای مختلف گام بردارد. این تارنما صرفا در جهت ارتباط بیشتر با هم میهنان و نمایش عمومی مطالب این خبرنامه ایجاد شده است.

در صورت تمایل به افزودن نشانی ایمیل خود به خبرنامه ما، از طریق فرم تماس اقدام نمایید.

Copyright©2010-2018.