Posts Tagged ‘آذربایجانی ها ۵٠٠٠سال است ایرانی هستند’

شماره 116 – وضعیت عاجل و علاج فاجعه

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 116، شنبه 29 آذر ماه 1399، 19 دسامبر 2020 www.paniranism.info . iran@paniranism.info   درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند ملت و امت!، حسین شهریاری در نبود حاکمیت ملی در ایران، کاربران ایرانی در توئیتر […]

Copyright©2010-2018.