Posts Tagged ‘اهمیت کوروش بزرگ و هخامنشیان در تاریخ ایران و جهان’

شماره 85 – روز جهانی کورش بزرگ فرخنده باد!

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 85، آدینه 3 آبان ماه 1398، 25 اکتبر 2019 www.paniranism.info . iran@paniranism.info   درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند: بزرگداشت کوروش بزرگ در سراسر جهان اهمیت کوروش بزرگ و هخامنشیان در تاریخ […]

شماره 53 – روز کورش بزرگ همایون باد

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 52، دو شنبه، 7 آبان ماه 1397 – 29 اکتبر 20018 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند در جستجوی کوروش بزرگ ریشه‌های آزاد اندیشی کورش بزرگ اهمیت کوروش بزرگ […]

Copyright©2010-2018.