Posts Tagged ‘تجمع درتهران مقابل دفتر سازمان ملل در حمایت از کوبانی و نفی تروریسم’

شماره ۱۶۸ – مه ژی بو مردن بمره بو ژیان (برای مردن زندگی نکن بمیر برای زنده ماندن)

نامه پان ایرانیسم شماره ۱۶۸ – پنج شنبه ٢٤ مهر ماه ١٣٩٣ – ۱۶ اکتبر ٢٠١٤ www.paniranism.info– iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی مطالب زیر تقدیم میشوند تجمع درتهران مقابل دفتر سازمان ملل در حمایت از کوبانی و نفی تروریسم وضعیت کمبود مواد مغذی و گرسنگی پنهان در جهان ترکیه موافقت برای استفاده از پایگاه‌هایش علیه […]

Copyright©2010-2018.