Posts Tagged ‘حسین رونقی( بابک خرمدین) و ابوالفضل عابدینی’

نامه پان ایرانیسم شماره ۲۶ – مهندس رضا کرمانی

نامه پان ایرانیسم هواداران پان ایرانیسم در برون مرز دره دو، شماره ۲۶ – پنج شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۰ – ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۱ [email protected] – www.paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی‌: مطالب زیر تقدیم میشوند: – بازداشت مهندس رضا کرمانی و انتقال ایشان به زندان قزل حصار کرج – خاطره‌ی دکتر مهدی خزعلی از ابوالفضل […]

Copyright©2010-2018.