Posts Tagged ‘زنده در یادها – هفتم آبان ماه، روز بزرگداشت کوروش بزرگ بر ملت ایران فرخنده باد.’

نامه پان ایرانیسم شماره ۳۴ – روز کوروش بزرگ بر ملت ایران فرخنده باد

نامه پان ایرانیسم هواداران پان ایرانیسم در برون مرز دوره دو، شماره ۳۴ پنج شنبه ۵ آبان ۱۳۹۰ – ۲۷ اکتبر ۲۰۱۱ www.paniranism.info – iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی‌، مطالب زیر تقدیم میشوند: – زنده در یادها – هفتم آبان ماه، روز بزرگداشت کوروش بزرگ بر ملت ایران فرخنده باد. – کورش بزرگ – […]

Copyright©2010-2018.