Posts Tagged ‘سالروز بازپس گیری جزایر سه گانه ایرانی’

شماره 113 – آذر ماه: سالروز باز پس گیری جزایر سه گانه و عملیات مروارید

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نماید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 113، شنبه 8 آذر ماه 1399، 28 نوامبر 2020 www.paniranism.info . iran@paniranism.info بازپس گیری جزایر سه گانه تنب کوچک، تنب بزرگ و بوموسا در سال ۱۳۵۰ سالروز بازپس گیری جزایر سه گانه ایرانی + عکس ‏۷ آذر […]

Copyright©2010-2018.