Posts Tagged ‘شماره 110 – روز جهانی کوروش بزرگ همایون باد’

شماره 110 – روز جهانی کوروش بزرگ همایون باد

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نماید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 110، سه شنبه 6 آبان ماه 1399، 27 اکتبر 2020 www.paniranism.info . iran@paniranism.info   درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم میشوند: بزرگداشت کوروش بزرگ در سراسر جهان در پاسارگاد با استاد بادکوبه […]

Copyright©2010-2018.