Posts Tagged ‘حزب پان ایرانیست دوشادوش همه مبارزان ضد استعمار و میهن پرست در این روز تاریخی با تمام نیرو در میدان مبارزه حاضر شد.’

نامه پان ایرانیسم شماره 22- یاد قیام ملی سی ام تیر ماه ۱۳۳۱ گرامی باد

نامه پان ایرانیسم هواداران پان ایرانیسم در برون مرز دوره ۲ شماره ۲۲ – چهار شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۰ – ۲۰ چهارشنبه ۲۰ ژوئيه ۲۰۱۱ www.paniranism.info – iran@paniranism.info دریافت نسخه ی کامل به صورت فورمت پ دی اف (فایل متنی) با درود: – یاد قیام ملی سی ام تیر ماه ۱۳۳۱ گرامی باد -اسناد حزب […]

Copyright©2010-2018.