Posts Tagged ‘دکتر هوشنگ طالع’

شماره 54 – قدمت نام خوزستان، پاسخی به پانعربیسم

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 55، چهار شنبه، 16 آبان ماه 1397 – 7 نوامبر 20018 www.paniranism.info . [email protected] درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند قدمت نام خوزستان، پاسخی به پانعربیسم بیاد و برای سرور محسن پزشکپور […]

دوره 2 شماره 9 – رخداد تلخ زلزله و نتیجه شیرین تست انسجام ملی و همدلی ایرانیان

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نماید. سپاس! نامه پان ایرانیسم دوره ۲, شماره ۹ – آدینه ۳ آذر ماه ۱۳۹۶ – ۲۴ نوامبر ۲۰۱۷ www.paniranism.info – [email protected]   رخداد تلخ زلزله و نتیجه شیرین تست انسجام ملی و همدلی ایرانیان همدستی رسانه ی دزدان دریایی با تجزیه […]

Copyright©2010-2018.