گزارش تصویری از مراسم خاکسپاری بانو سیمین بهبهانی

حزب پان ایرانیست – سازمان برونمرزی
همبستگی‌ ملی‌ . یکپارچگی ایران . حاکمیت ملت

www.paniranism.info

گزارش تصویری از مراسم خاکسپاری بانو سیمین بهبهانی

 

Simin1ASimin1BSimin7Simin8Simin2Simin3Simin5Simin10Simin9Simin6

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Copyright©2010-2018.