Posts Tagged ‘دکتر جواد طباطبایی’

شماره 74 – ملت‌گرایی، نهضت اصیل اجتماعی

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 74 – چهار شنبه 19 تیر ماه 1398 – 10 ژوییه 2019 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند ملت‌گرایی، نهضت اصیل اجتماعی، دکتر هوشنگ طالع زبان فارسی […]

شماره 70 – نه به گسست ملی، نه به فدرالیسم

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 70 -چهار شنبه 1 خرداد ماه 1398 – 22 مه 2019 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی توصیه ای به آقای خاتمی، دکتر جواد طباطبایی اقوام ایرانی و ماجرای هویت واحد ملی، دکتر حمید احمدی […]

شماره 42 – در جستجوی کورش بزرگ

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 41، پنج شنبه 18 امردادماه 1397 – 9 اوت 20018 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند: در جستجوی کورش بزرگ، مستند زیبا و علمی به همت آ قای کورش […]

شماره 40 – پیامدهای فدرالیسم قومی در ایران

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 40، چهار شنبه 10 امردادماه 1397 – 1 اوت 20018 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند: زبان پارسی تنها زبان پارسی زبانان ایران نیست، دکتر جواد طباطبایی […]

Copyright©2010-2018.