Posts Tagged ‘دکتر حسن کیانزاد’

شماره 88 – گفتاری در وقایع اخیر خوزستان

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 88، پنجشنبه، 23 آبان ماه 1398، 14 نوامبر 20019 www.paniranism.info . iran@paniranism.info شام ترکی! نگاه ایرانی به تهاجم ترکیه، محمد آمره گفتاری در وقایع اخیر خوزستان، حجت کلاشی تجربه‌های یک تاجر ایرانی از عراقِ پساداعش؛ […]

شماره 87 – قوم گرايي يا ريختن آب در آسياب دشمن

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 87، چهارشنبه، 15 آبان ماه 1398، 6 نوامبر 20019 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درگذشت دکتر جمشیدی راد قوم گرايي يا ريختن آب در آسياب دشمن؛ گفتگو با دکتر جمشیدی راد دکتر جمشیدی راد دق کرد! جواد […]

Copyright©2010-2018.