شماره 75 – سالگرد قیام سی تیرماه۱۳۳۱ گرامی باد

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس!

نامه پان ایرانیسم
شماره 74 – یکشنبه 30 تیر ماه 1398 – 21 ژوییه 2019
www.paniranism.info . iran@paniranism.info

 

بیانیه سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست به مناسبت سالروز سی ام تیرماه
جان‌باختگان سی تیر در تهران (ابن بابویه)
رپورتاژي از تظاهرات حزب پان ايرانيست – سي ام تير 1332 تهران

بیانیه سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست به مناسبت سالروز سی ام تیرماه

سالگرد قیام سی تیرماه۱۳۳۱ گرامی باد
هم میهنان گرامی 67 سال پیش در چنین روزی مردم ایران برای استقلال، آزادی و حاکمیت ملت به پا خواستند و با خون خود و تقدیم نمودن شهیدانی پیروز گشتند.

حزب پان ایرانیست دوشادوش همه مبارزان ضد استعمار و میهن پرست در آن روز تاریخی با تمام نیرو در میدان مبارزه حاضر بود.

سرور هوشنگ رضیان از هموندان حزب در این روز شهید شد.
روزنامه ندای پان ایرانیسم در چاپ خانه توقیف شد.
سرور حسن کامبخش صاحب امتیاز و مدیر روزنامه با سرنیزه مجروح شد.
سرور محسن پزشکپور دبیر مسئول وقت حزب دستگیر شد.

جان‌باختگان سی تیر در تهران (ابن بابویه)

آرامگاه هوشنگ رضیان و دیگر از جانباختگان ۳۰ تیر در ابن بابویه نزدیک آرامگاه شهید راه میهن دکتر محمدرضا عاملی تهرانی اندیشمند بزرگ پان ایرانیست قرار دارد. نامهای جانباختگان ۳۰تیر که در این آرامگاه هستند به ترتیب الفبا :

۱- شهید راه میهن اسماعیل عینک‌چی فرزند علی‌محمد 2- شهید راه میهن جبار سفیدگر رشیدی فرزند آقابالا 3- شهید راه میهن محمد ابراهیم قاسمی فرزند یارعلی 4- شهید راه میهن رستمی کلخوران 5- شهید راه میهن اصغر اسکندریان فرزند قاسم ۶- شهید راه میهن بدون نام 7- شهید راه میهن رستم زینعلی تهرانی 8- شهید راه میهن محمدسرندی نژاد 9- شهید راه میهن عباس لوءلوء 10- شهید راه میهن نوروز کفایی فرزند مبارک 11- شهید راه میهن پرویز رجالی فرزند محمد 12- شهید راه میهن بدون نام 13- شهید راه میهن علی‌اکبر جهان‌فر 14- شهید راه میهن حسن نیکوسخن فرزند حسین 15- شهید راه میهن محمود یموتی ۱۶- شهید راه میهن اسماعیل صلواتی 17- شهید راه میهن کاظم محبی 18- شهید راه میهن سعدی اسکندی میرحسینی فرزند سعید 19- شهید راه میهن ابوالقاسم بنکدار فرزند محمدجعفر 20- شهید راه میهن گمنام 21- شهید راه میهن قدرت‌الله سلیمی فرزند نصرالله 22- شهید راه میهن گمنام 23- شهید راه میهن گمنام 24- شهید راه میهن رضی دستخوش فرزند حسین 25- شهید راه میهن هوشنگ رحمت‌الله رضیان فرزند مهدی

سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست یاد جان باخته پان ایرانیست هوشنگ رضیان و همه جان‌باختگان سی تیر را گرامی می‌دارد و به روان آنان درود می‌فرستد. به امید روزی که آرمان این جان‌باختگان، که همانا آزادی و رهایی ملت ایران و برقراری حاکمیتی ملی است، تحقق یابد.

پاینده ایران
سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست
30 تیر ماه 1398

***
رپورتاژي از تظاهرات حزب پان ايرانيست – سي ام تير 1332 تهران

برگرفته از روزنامه “نداي پان ايرانيسم” شماره 54 به تاریخ 10 / 5 / 1332
فرارسيدن سي تير ؛ بلندگو حزب پان ايرانيست از ساعت 6 صبح .
صبح سي تير فرا رسيد، از ساعت 6 صبح به تدريج افراد حزب و بخصوص آنهایي كه مسووليت هایي داشتند در محل حزب حاضر شدند. اتومبيل حامل بلندگوي حزب و عده اي از دوستان حزبي مرتباً در خيابانها حركت ميكرد و شعار ميداد و مردم را براي شركت در تظاهرات سي تير دعوت مينمود، ساعت 6 صبح فقط بلندگوي حزب پان ايرانيست در خيابانها جلب نظر ميكرد.
مردم ضمن كف زدنهاي شديد شعارهاي حزبي را تاييد ميكردند نميتوانم بگويم مردم شادان و مسرور بودند يا غمگين و متاثر. موقعي كه بلندگو شعار ميداد :
“يكسال پيش در چنين روزي ده ها نفر از فرزندان رشيد ميهن بخاطر طرد عوامل استعمار بخاك و خون غلطيدند” عده اي از مردم ميگريستند و عده اي ديگر از اين عظمت و قدرت ملت ايران كه بيگانگان را بزانو در آورد لبخند شادي و مسرت بر لبانش نقش ميبست .
هر چه از ساعت 6 ميگذشت اجتماع و حركت مردم بطرف ميدان بهارستان بيشتر ميشد.
هرچه بلندگو محكمتر و شديدتر شعار ميداد مردم شور و هيجان بيشتري در خود احساس ميكردند. حزب پان ايرانيست همه جا با كف زدنهاي شديد مردم توام بود.

اجتماع دوستان حزبي و ساير مردم من پرست در جلوي حزب :
از ساعت 7 صبح بلندگو در جلوي حزب و خيابانهاي اطراف حركت ميكرد و مردم را براي شركت در تظاهرات سي تير و اجتماع در ميدان بهارستان همراه با صف حزب پان ايرانيست دعوت مينمود. بتدريج دوستان حزبي زيادتر ميشدند، پرچم و شعارهاي گوناگوني كه تهيه شده بود در دست آنها قرار داشت. قبل از ساعت 8 صف در جلوي حزب تشكيل شد و افراد منتظر بودند تا دستور حركت داده شود.

ورود افراد حزب پان ايرانيست
تجريش و قلهك
چند دقيقه قبل از اينكه صف حركت كند افراد حزب پان ايرانيست قلهك و تجريش با پرچمها و شعارهاي خود وارد شدند و صف منظمي را تشكيل دادند. با آمدن اين دوستان حزبي بر شكوه و عظمت صف حزب افزوده شد و اتومبيل حامل بلندگو در جلو صف قرار گرفت.
حركت صف از جلوي حزب
فرمان حركت داده شد، صف عظيم حزب پان ايرانيست حامل شعارها و پرچم با شكوه و جلال خاصي از سه راه بوذر جمهوري بطرف چهار راه حسن آباد و خيابان سپه حركت نمود. در بين راه مردم كه عظمت و قدرت حزب ما را ميديدند ابراز احساسات ميكردند و عده اي از آنها اجازه ورود بصف را ميخواستند.
پرچم حزب پيشاپيش صف، ورود به ميدان بهارستان
از محل حركت تا ميدان بهارستان پرچم حزب بوسيله يكي از افراد گارد پيشاپيش صف حمل ميشد. صف پس از گذشتن از ميدان توپخانه و خيابان عراق و سرچشمه با شكوه و عظمت بيمانندي وارد ميدان بهارستان شد، البته براي ما كه به قدرت حزب خود ايمان داشتيم و بارها در چنين صحنه هایي پيروزي واقعي حزب پان ايرانيست آشكار شده بود ايجاد چنين تظاهري عادي و در خور مقام و شايستگي حزب پر افتخار ما بود.
توطئه هایي كه دركار بود
هنگامي كه صف حزب در ميدان بهارستان صد نفر شد كليه دسته ها و جمعيتهایي كه قبل از ما بميدان بهارستان آمده بودند از تاثير و جلوه انداخت و اين قدرت بي نظير كه در فاصله كوتاهي تدارك شده بود پشت دشمنان را لرزاند.
اما موضوع قابل تعجب اينجاست كه بعد از مستقر شدن صف حزب ما در ميدان بهارستان چند دسته با چند شمار كه مجموع آنها از ده نفر تجاوز نميكرد به نمايندگي از نقاطي خارج از تهران به صحن بهارستان وارد شدند و سخنگو ورود آنها را اعلام داشت و از بزرگي و عظمت!! آنها ياد نمود، « جمعيت امر بمعروف و نهي از منكر با شعارهاي خود به مـيدان بهارستان وارد شدند … »
ولي از ورود صف حزب ما كه قسمت مهمي از بهارستان را اشغال كرده بود سخن گوي ميهن پرست و دقيق !! كوچكترين اظهاري ننمود.
صفوف حزب ما و از آن جا بسمت حزب حركت نمود هنگام برگشت در بين راه مردمي كه قدرت حزب و انضباط و ديسيپلين افراد حزبي را مشاهده مي كردند بيش از هزاران نفر در اطراف صف حزب ما ابراز احساسات مي كردند و شعارهاي حزبي كه بوسيله بلندگو داده مي شد بوسيله آنها تائيد مي گشت .
در محل حزب حاضر شدند و با نظم و ترتيب خاصي باتفاق سرور تجدد در اتومبيل قرار گرفتند.
تاج گلي نيز براي گذاردن برمزار شهدا تهيه شده بود . اتومبيل بسوي اين بابويه حركت كرد.
پس از رسيدن باين بابويه افراد گارد با نظم خاصي كه در بين هيچيك از دسته ها ديده نميشد بسوي مزار شهدا حركت كردند.

***

حزب پان ایرانیست
همبستگی‌ ملی‌ . یکپارچگی ایران . حاکمیت ملت
هم میهن گرامی‌: برای ایرانی یکپارچه، آزاد، آباد، سربلند و دمکرات با حاکمیت ملت به ما بپیوندید
کنون ای هم وطن ای جان جانان / بیا با ما بگو پاینده ایران

درخواست هموندی
https://paniranism.info/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C

نامه پان ایرانیسم در شبکه های اجتماعی

تارنما: www.paniranism.info
فیسبوک: facebook.com/nameh_paniranism
تویتر: twitter.com/paniranism
تلگرام: t.me/Naameh_Pan

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Copyright©2010-2018.