Posts Tagged ‘سازمان جوانان حزب پان ایرانیست’

شماره 142 – اقتصاد ورشکسته، حکومتِ طلبکار!

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس!   نامه پان ایرانیسم هواداران حزب پان ایرانیست در برونمرز شماره 142 ، یکشنبه 2 آبان مهر ماه 1400، 24 اکتبر 2021 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند آنکه تاریخ می‌داند و آنکه […]

شماره 140 – دفاع مقدس

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم هواداران حزب پان ایرانیست در برونمرز شماره 140، دوشنبه 5 مهر ماه 1400، 27 سپتامبر 2021 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند: حماسه خون، دفاع از خاک، فرهاد باغبانی درسهایی […]

شماره 138 – شهریورماه، یورش اهریمن و آغاز نهضت پان ایرانیسم

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 138، دوشنبه 8 شهریور ماه 1400، 30 اوت 2021 www.paniranism.info . iran@paniranism.info   درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند: میهن پرستی۳ سرباز فداکار ایرانی که سرلشگر دشمن را به احترام واداشتند سوم […]

شماره 111 – پرسش ساده و روشنِ «پیمان نوین»: در کجا ایستاده‌ایم؟ با جمهوری اسلامی یا با ایران؟

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نماید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 111، چهار شنبه 14 آبان ماه 1399، 4نوامبر 2020 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی پرسش ساده و روشنِ «پیمان نوین»: در کجا ایستاده‌ایم؟ با جمهوری اسلامی یا با ایران؟ دعوت گروهی از […]

شماره 87 – قوم گرايي يا ريختن آب در آسياب دشمن

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 87، چهارشنبه، 15 آبان ماه 1398، 6 نوامبر 20019 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درگذشت دکتر جمشیدی راد قوم گرايي يا ريختن آب در آسياب دشمن؛ گفتگو با دکتر جمشیدی راد دکتر جمشیدی راد دق کرد! جواد […]

شماره 83 – در دفاع از یکپارچگی ایران و همبستگی ملی ایرانیان

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 83، آدینه 19 مهر 1398، 11 اکتبر 2019 www.paniranism.info . iran@paniranism.info   در دفاع از یکپارچگی ایران و همبستگی ملی ایرانیان – حجت کلاشی بازی خطرناک با فدرالیسم قومی و زبان ملّی – امیر طاهری زبان مادری، […]

شماره 82 – شورای گذار از ایران

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 82، آدینه 12 مهر 1398، 4 اکتبر 2019 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند: مناظره :حجت کلاشی فعال سیاسی پان ایرانیست و شهریار آهی سخنگوی شورای مدیریت […]

Copyright©2010-2018.