Posts Tagged ‘سازمان جوانان حزب پان ایرانیست’

شماره 111 – پرسش ساده و روشنِ «پیمان نوین»: در کجا ایستاده‌ایم؟ با جمهوری اسلامی یا با ایران؟

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نماید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 111، چهار شنبه 14 آبان ماه 1399، 4نوامبر 2020 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی پرسش ساده و روشنِ «پیمان نوین»: در کجا ایستاده‌ایم؟ با جمهوری اسلامی یا با ایران؟ دعوت گروهی از […]

شماره 87 – قوم گرايي يا ريختن آب در آسياب دشمن

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 87، چهارشنبه، 15 آبان ماه 1398، 6 نوامبر 20019 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درگذشت دکتر جمشیدی راد قوم گرايي يا ريختن آب در آسياب دشمن؛ گفتگو با دکتر جمشیدی راد دکتر جمشیدی راد دق کرد! جواد […]

شماره 83 – در دفاع از یکپارچگی ایران و همبستگی ملی ایرانیان

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 83، آدینه 19 مهر 1398، 11 اکتبر 2019 www.paniranism.info . iran@paniranism.info   در دفاع از یکپارچگی ایران و همبستگی ملی ایرانیان – حجت کلاشی بازی خطرناک با فدرالیسم قومی و زبان ملّی – امیر طاهری زبان مادری، […]

شماره 82 – شورای گذار از ایران

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 82، آدینه 12 مهر 1398، 4 اکتبر 2019 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند: مناظره :حجت کلاشی فعال سیاسی پان ایرانیست و شهریار آهی سخنگوی شورای مدیریت […]

شماره 80 – شهروند تنها و بقای نظام جمهوری اسلامی

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 80، آدینه 29 شهریور ماه 1398 – 20 سپتامبر 20019 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند: ۲۷ شهریور سالروز درگذشت شهریار وقتی به پنجشیر می‌رسی شهروند تنها […]

شماره 79 – هفتاد و دومین سالروز بنیاد بر همه خجسته باد

هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس! نامه پان ایرانیسم شماره 79، آدینه15 شهریور ماه 1398 – 6 سپتامبر 20019 www.paniranism.info . iran@paniranism.info درود بر هم میهنان گرامی نوشته های زیر تقدیم می شوند: نگاهی به تاریخچه و آرمان پان‌ایرانیسم ضرورت و شرایط تشکیل مکتب پان […]

Copyright©2010-2018.